2018 QS 頂尖大學排名 Top University Ranking

雖然我哋多番強調大學排名並唔係最重要, 最重要係睇大學課程啱唔啱自己。

但我哋知道好多學生都仍然會覺得排名好緊要, 2018 QS 排名已經出咗! 入面包含咗世界各地大學排名, 當中當然有德國大學。

但係淨係畀你哋睇德國大學嘅排名你哋可能會唔熟悉, 又或者冇概念, 所以我哋擺埋各香港大學嘅排名俾大家做對比, 咁你哋就可以比較。

QS 排名係以比例計幾方面: 學術聲譽 40% + 學院/學生比例 20% + 學院研究被引文比率 20% + 雇主聲譽 10% + 國際教師比例 5% + 國際學生比例 5%

詳細排名可以去 QS 網頁 :

https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2018

Now is the time to plan your future!

And we assist you along the whole way

Alby W. S. Wong

Your study consultant